[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:003718] Re: gphysのエラー on FreeBSD 11 using ruby 2.1.1¿Àå¤Þ¢¤ßʵ¤Þ¢

¾å̤ǹ¡£

> Units.new('').reduce1.to_s ¤Ï"1" ¤ËÊ뤬À¤·¤¯¤Æ Í°Õ> ¤µ¤ì¤¤¤ë¤Î"" ¤¬´Öã¤Îè¤Ê¤¤¬¤·¤Þ¹(¤Ç¹¤è...?).

def do_parse2
  rewind
  return NumberNode.new(1) if @string.nil? or @string.empty?
  pa = do_parse
  pa ? pa : ErrorNode.new(@string)
end

¤ÈÊÃƤ¤ë¤Ç¢Å¤¨¤Ï1"¤Îè¤Ê¤¤¬¤·¤Þ¹¤Í£

¤½¤³¤Îȳ¤í½¤À¤¹¤ë¡¢1.9.3p484¤È.0.0p353¤ÇÏ
=== reduce4 ===
ok "(a12 b6 @ 273.15)"
ok "km2"
ok "hour2"
ok "100"
units.rb:3387:in `assert': "10" != "10.0" (RuntimeError)
		 from units.rb:3460:in `<main>'

¤ÈÊꤷ¤¿¡£2.1.1p76¤ÇÏ¢
=== reduce1 ===
ok "1"
ok "m"
ok "3"
ok "3.14"
ok "m2"
ok "m.s"
units.rb:3387:in `assert': "m/s" != "m.s-1" (RuntimeError)
		 from units.rb:3399:in `<main>'

¤ÈÊꤷ¤¿¡£
¤´Ê¹ðÇ£

From: Tsuyoshi Koshiro <koshiro@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 19 Mar 2014 00:06:49 +0900

> ¿À夹.
> 
> units.rb ¤òÔ·¤¿¤È­¤Îƹ¥ÈºÇ¤Ç¹¤¬, Ruby 1.9.3 ¤Çâ 1.8.7 ¤Ç⤸¤Ç·¤¿.
> ¤³¤ì, ¥Æ¹¥ÈÎä¤Îè¤Ç¹.
> Units.new('').reduce1.to_s ¤Ï"1" ¤ËÊ뤬À¤·¤¯¤Æ Í°Õ> ¤µ¤ì¤¤¤ë¤Î"" ¤¬´Öã¤Îè¤Ê¤¤¬¤·¤Þ¹(¤Ç¹¤è...?).
> 
> Ruby 2.1.1 ¤ÎÈ­¤ËGPhys ·Ð³¤Ç¯¤³¤Ã¿¥¨¥é¤Ï޿ʤÎä ¤Îè¤Ç¹¤ÎÇ ¤³¤ì¤³¤ì¤·¤Æ ¤Ç¹¤¬, ¤Èꤨ¤º...
> 
> --
> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
> 
> 
> At Thu, 13 Mar 2014 23:51:04 +0900,
> Tsuyoshi Koshiro wrote:
>> 
>> ¿À夹.
>> 
>> ˤâumru-units ¤Ç±Í¤Î¨¥é¤¬½Ðë¤ò§¤·¤Æ¤¤Þ·¤¿.
>> ¤ÞÀ椬¾Ü·¤¯¤ï¤ÃÆʤ¤ÎÇ ¤´Ê¹ð±¤Ç¹¤¬, ¤¹¤ßÞ»¤ó> 
>> --
>> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
>> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
>> 
>> 
>> At Thu, 13 Mar 2014 21:07:14 +0900 (JST),
>> Shin-ya Murakami wrote:
>> > 
>> > ¾å̤ǹ¡£
>> > 
>> > ¤½¤â¤âby-numru_units¤¬¥Æ¹¥ÈËÌꤻ¤ó·¤¿¡£
>> > 
>> > # ruby21 units.rb
>> > === reduce1 ===
>> > units.rb:3387:in `assert': "1" != "" (RuntimeError)
>> > 		 from units.rb:3393:in `<main>'
>> > 
>> > ¤Èꤨ¤º¤´Ê¹ðÇ£
>> > 
>> > From: Shin-ya Murakami <murashin@xxxxxxxxxxxxxx>
>> > Date: Thu, 13 Mar 2014 20:50:09 +0900 (JST)
>> > 
>> > > ¤ßʵ¤Þ¢
>> > > 
>> > > ¾å̤ǹ¡£
>> > > 
>> > > ¤¹¤ßÞ»¤óphys¤Îм¥¸¥ç¤ò­Ë¤ì¤·¤¿¡£1.3.1¤Ç¹¡£
>> > > 
>> > > From: Shin-ya Murakami <murashin@xxxxxxxxxxxxxx>
>> > > Date: Thu, 13 Mar 2014 20:46:11 +0900 (JST)
>> > > 
>> > >> ¤ßʵ¤Þ¢
>> > >> 
>> > >> ¾å̤ǹ¡£
>> > >> 
>> > >> FreeBSD 11¾åruby 2.1.1¤Ç¢gpview¤òª¤¦¤È·¤¿¤È³¤í
>> > >> ²¼µ­¤Î¨¥é¤¬½ÐÞ·¤¿¡£
>> > >> ¤Êóʯ¡¢FreeBSDÆͤν¾ÝÇÏʤ¤è¤Ê¤¤¬¤¹¤ë¤Ç¹¤¬¡¢¡¢¡¢
>> > >> 
>> > >> ²òýä¤Ïè¤ï¤é¤¤¤ÎÇ¢¤Èꤨ¤º¤´Ê¹ðÇ£
>> > >> 
>> > >> $ gpview vor-steady.nc@str 
>> > >> *** MESSAGE (SWDOPN) *** GRPH1 : STARTED / IWS = 4.             
>> > >>  Reading vor-steady.nc@str
>> > >> *** WARNING (SLZTTL) *** SPACE FOR TITLE IS NOT ENOUGH.           
>> > >> *** MESSAGE (-CNT.-) *** PY = 0.0 IS ASSUMED.                
>> > >> *** WARNING (SLZTTL) *** SPACE FOR TITLE IS NOT ENOUGH.           
>> > >> *** MESSAGE (-CNT.-) *** PY = 0.0 IS ASSUMED.                
>> > >> /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/units.rb:660:in `foldnumber': undefined method `foldnumber' for Error[1]:NumRu::Units::ErrorNode (NoMethodError)
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/units.rb:590:in `reduce4'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/units.rb:3062:in `binop'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/units.rb:3075:in `/'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/units.rb:3114:in `=~'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/ggraph.rb:1284:in `block in fig'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/ggraph.rb:1283:in `each'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/ggraph.rb:1283:in `fig'
>> > >> 							from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/numru/ggraph.rb:2659:in `tone'
>> > >> 							from /usr/local/bin/gpview:487:in `draw'
>> > >> 							from /usr/local/bin/gpview:745:in `block in <main>'
>> > >> 							from /usr/local/bin/gpview:753:in `call'
>> > >> 							from /usr/local/bin/gpview:753:in `<main>'
>> > >> zsh: exit 1   gpview --nocont vor-steady.nc@str
>> > >> 
>> > >> ----
>> > >> Shin-ya Murakami
>> > >> email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
>> > >> WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/
>> > > ----
>> > > Shin-ya Murakami
>> > > email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
>> > > WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/