[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:003704] Re: ruby-numru_{misc,units}¤ßʵ¤Þ¢

¾å̤ǹ¡£

> ¤½¤ì¤â¥µ¥Ý¼¥È·¤Ê¯¤ÆɤRuby¤Îм¥¸¥ç¤ÊΫ¤È¤¤¦¤³¤ÈòË·¤Æ¤¤Þ¹¡£

¥°¥°¤Ã¿¤é¤°½ÐÆ­¤Þ·¤¿¡£
http://oku.edu.mie-u.ac.jp/tex/mod/forum/discuss.php?d=812

    RbConfig ¤¬¡¢1.8.5 ¤Ç³Æ¤µ¤ì
    ¤·¤Ðé RbConfig ¤ÈConfig ¤¬Îʱþ¤Àÿ¤è¤Ç¹¡£

¤À½¤¦¤Ç¹¡£¤È¤¤¦¤ï¤Ç¢¾å¥ê¥¯À¤Ëâ¤ë¤ê

    Ruby 1.8.4 °Ê°¤òݼ¥È¹¤ë¤É¦¤«¤ÇÇÉÎÐèˤÏÛÊë»×¤¤Þ¹¡£

¤È¤¤¦¤³¤ÈËÊë»×¤¤Þ¹¡£

¤è¤·¤¯¤ª´êä·¤Þ¹¡£

From: Shin-ya Murakami <murashin@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 14 Mar 2014 12:43:31 +0900 (JST)

> ¿Àå¤Þ¢
> 
> ¾å̤ǹ¡£
> 
> Á¤ɦ¤â¤ê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ·¤¿¡£
> 
> Config¤¬RbConfig¤Ëå¤Ã¿»þ´üÄ´¤í¤ÎÇ·¤ç¤«?
> http://rurema.clear-code.com/version:1.8.7/query:RbConfig/
> ¤òë¤ê8.7¤ËÏ¢¤ë¤¦¤Ç¹¤¬¡¢¡¢¡¢
> ¤½¤ì¤â¥µ¥Ý¼¥È·¤Ê¯¤ÆɤRuby¤Îм¥¸¥ç¤ÊΫ¤È¤¤¦¤³¤ÈòË·¤Æ¤¤Þ¹¡£
> CentOS¤À«¤Êó«¤Ïuby 1.8.5¤¯¤é¤Îм¥¸¥ç¤Ç¢¤ëʤ¤¤¿
> µ­²±¤¬¤¢¤ë¤Ç¹¤¬¡£
> 
> º´¡¹Ì¤µ¤ówitter¤Ç>     ¡Önless defined? Config ¤È¢RUBY_VERSION ¤È«¤Îý¯¤Ê¤¡©¡×> ¤È³¥á¥Èòé¤Þ·¤¿¤ÎǪä餷¤Æª¤­¤Þ¹¡£
> 
> ¤è¤·¤¯¤ª´êä·¤Þ¹¡£
> 
> From: Tsuyoshi Koshiro <koshiro@xxxxxxxxxxxxxx>
> Date: Fri, 14 Mar 2014 00:27:43 +0900
> 
>> ¿À夹.
>> 
>> ¤È꤮, Ã̤µ¤ó¤À¤òmru-misc, numru-units (¤ÈĤ¤ÇËmet)
>> ¤ÎVS¤Ë³¥ßÃÈ·¤Æª¤­¤Þ·¤¿.
>> 
>> --
>> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
>> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
>> 
>> 
>> At Thu, 13 Mar 2014 23:46:13 +0900,
>> Tsuyoshi Koshiro wrote:
>>> 
>>> ¾å¤ó>> 
>>> ¿À夹.
>>> 
>>> ˤâ¤ç¤É£Æ, ¿·¤·¤¤PC¤ËRuby 2.1.1 ¤òì¤ßƤ¤Þ·¤¿.
>>> ¤³¤Îï¤Ä¤¤ÆÏ [dennou-ruby:003646] ¤Ç椵¤ó÷Ư¤Àµ¤Ã¿
>>> °Ê¼¤Î¤À¤ò뤦¤Þ¯¤¤¤­¤Þ·¤¿. (Ã̤µ¤óê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ¹)
>>> ¤³¤ìˤ줤¤¦¤ÁËVS¤Ëè¹þ¤óª¤¤¤¿¤Û¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¹¤Í
>>> 
>>> 3c3
>>> < include Config
>>> ---
>>> > include RbConfig
>>> 5c5
>>> < if CONFIG["MINOR"].to_i > 6 then $rb_18 = true else $rb_18 = false end
>>> ---
>>> > if CONFIG["MINOR"].to_i > 6 || CONFIG["MAJOR"].to_i >= 2 then $rb_18 = true else $rb_18 = false end
>>> 
>>> --
>>> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
>>> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
>>> 
>>> 
>>> At Thu, 13 Mar 2014 20:12:15 +0900 (JST),
>>> Shin-ya Murakami wrote:
>>> > 
>>> > ¾åÌ¡÷Íçǹ¡£
>>> > 
>>> > FreeBSD 11¾åruby 2.1.1¤òÃÆ¢ruby-numru_{misc,units}¤ò> > ¥¤¥óȼ¥ë¤è¤È·¤Þ·¤¿¤¬¡¢install.rb¤¬¤¦¤Þ¯Æ¤­¤Þ»¤ó·¤¿¡£
>>> > 
>>> > °Ê¼¤Îè¤ËÜé¤Þ¹¡£
>>> > 
>>> > install.rb:3: Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
>>> > install -c -m 0644 lib/numru/units.rb /usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.9/numru/units.rb
>>> > ./install.rb:3:in `<main>': Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
>>> > ./install.rb:5:in `<main>': uninitialized constant CONFIG (NameError)
>>> > *** Error code 1
>>> > 
>>> > Stop.
>>> > 
>>> > include Config¤òlude RbConfig¤Ëñ¹¤¨¤¿¤È³¤í
>>> > º£Å¤Ïʼ¤Îè¤ËÜé¤Þ·¤¿¡£
>>> > ruby 1.8¤òÃƤ¤ë´ª°ã¤µ¤ì¤¤¤ë¤¦¤Ç¹¡£
>>> > 
>>> > ruby install.rb
>>> > /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/rubygems/custom_require.rb:36:in `require': cannot load such file -- ftools (LoadError)
>>> > 								   from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/rubygems/custom_require.rb:36:in `require'
>>> > 								   from install.rb:9:in `<main>'
>>> > *** Error code 1
>>> > 
>>> > Stop.
>>> > 
>>> > ²ò¡¤ÞÇñº¤ËÑßÞ»¤ó¢¤´Ê¹ðÇ£
>>> > ----
>>> > Shin-ya Murakami
>>> > email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
>>> > WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/
> ----
> Shin-ya Murakami
> email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
> WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/
----
Shin-ya Murakami
email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/