[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:003703] Re: ruby-numru_{misc,units}¿Àå¤Þ¢

¾å̤ǹ¡£

Á¤ɦ¤â¤ê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ·¤¿¡£

Config¤¬RbConfig¤Ëå¤Ã¿»þ´üÄ´¤í¤ÎÇ·¤ç¤«?
http://rurema.clear-code.com/version:1.8.7/query:RbConfig/
¤òë¤ê8.7¤ËÏ¢¤ë¤¦¤Ç¹¤¬¡¢¡¢¡¢
¤½¤ì¤â¥µ¥Ý¼¥È·¤Ê¯¤ÆɤRuby¤Îм¥¸¥ç¤ÊΫ¤È¤¤¦¤³¤ÈòË·¤Æ¤¤Þ¹¡£
CentOS¤À«¤Êó«¤Ïuby 1.8.5¤¯¤é¤Îм¥¸¥ç¤Ç¢¤ëʤ¤¤¿
µ­²±¤¬¤¢¤ë¤Ç¹¤¬¡£

º´¡¹Ì¤µ¤ówitter¤Ç    ¡Önless defined? Config ¤È¢RUBY_VERSION ¤È«¤Îý¯¤Ê¤¡©¡×¤È³¥á¥Èòé¤Þ·¤¿¤ÎǪä餷¤Æª¤­¤Þ¹¡£

¤è¤·¤¯¤ª´êä·¤Þ¹¡£

From: Tsuyoshi Koshiro <koshiro@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 14 Mar 2014 00:27:43 +0900

> ¿À夹.
> 
> ¤È꤮, Ã̤µ¤ó¤À¤òmru-misc, numru-units (¤ÈĤ¤ÇËmet)
> ¤ÎVS¤Ë³¥ßÃÈ·¤Æª¤­¤Þ·¤¿.
> 
> --
> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
> 
> 
> At Thu, 13 Mar 2014 23:46:13 +0900,
> Tsuyoshi Koshiro wrote:
>> 
>> ¾å¤ó> 
>> ¿À夹.
>> 
>> ˤâ¤ç¤É£Æ, ¿·¤·¤¤PC¤ËRuby 2.1.1 ¤òì¤ßƤ¤Þ·¤¿.
>> ¤³¤Îï¤Ä¤¤ÆÏ [dennou-ruby:003646] ¤Ç椵¤ó÷Ư¤Àµ¤Ã¿
>> °Ê¼¤Î¤À¤ò뤦¤Þ¯¤¤¤­¤Þ·¤¿. (Ã̤µ¤óê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ¹)
>> ¤³¤ìˤ줤¤¦¤ÁËVS¤Ëè¹þ¤óª¤¤¤¿¤Û¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¹¤Í
>> 
>> 3c3
>> < include Config
>> ---
>> > include RbConfig
>> 5c5
>> < if CONFIG["MINOR"].to_i > 6 then $rb_18 = true else $rb_18 = false end
>> ---
>> > if CONFIG["MINOR"].to_i > 6 || CONFIG["MAJOR"].to_i >= 2 then $rb_18 = true else $rb_18 = false end
>> 
>> --
>> ¿Àå䤳¤¦¤·¤íÄè)
>> µ¤¾Ý¦µæµ¤¸õ棴¸¦µæ »Ùçµæ
>> 
>> 
>> At Thu, 13 Mar 2014 20:12:15 +0900 (JST),
>> Shin-ya Murakami wrote:
>> > 
>> > ¾åÌ¡÷Íçǹ¡£
>> > 
>> > FreeBSD 11¾åruby 2.1.1¤òÃÆ¢ruby-numru_{misc,units}¤ò > ¥¤¥óȼ¥ë¤è¤È·¤Þ·¤¿¤¬¡¢install.rb¤¬¤¦¤Þ¯Æ¤­¤Þ»¤ó·¤¿¡£
>> > 
>> > °Ê¼¤Îè¤ËÜé¤Þ¹¡£
>> > 
>> > install.rb:3: Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
>> > install -c -m 0644 lib/numru/units.rb /usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.9/numru/units.rb
>> > ./install.rb:3:in `<main>': Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
>> > ./install.rb:5:in `<main>': uninitialized constant CONFIG (NameError)
>> > *** Error code 1
>> > 
>> > Stop.
>> > 
>> > include Config¤òlude RbConfig¤Ëñ¹¤¨¤¿¤È³¤í
>> > º£Å¤Ïʼ¤Îè¤ËÜé¤Þ·¤¿¡£
>> > ruby 1.8¤òÃƤ¤ë´ª°ã¤µ¤ì¤¤¤ë¤¦¤Ç¹¡£
>> > 
>> > ruby install.rb
>> > /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/rubygems/custom_require.rb:36:in `require': cannot load such file -- ftools (LoadError)
>> > 								   from /usr/local/lib/ruby/site_ruby/2.1/rubygems/custom_require.rb:36:in `require'
>> > 								   from install.rb:9:in `<main>'
>> > *** Error code 1
>> > 
>> > Stop.
>> > 
>> > ²ò¡¤ÞÇñº¤ËÑßÞ»¤ó¢¤´Ê¹ðÇ£
>> > ----
>> > Shin-ya Murakami
>> > email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
>> > WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/
----
Shin-ya Murakami
email: murashin@xxxxxxxxxxxxxx
WWW: http://www.gfd-dennou.org/member/murashin/