[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:002134] yarv西澤です。

ruby実行処理系なるものがあるんですね。
実行速度をあげるのが目標らしいです。

http://www.atdot.net/yarv/

試してみようかと思ったら ruby-1.9 が必要だといわれました...。

将来的には、試行錯誤は生rubyでやって、
完成したらこのようなものを使うというようになるんですかね

--------------
Seiya Nishizawa
seiya@xxxxxxxxxxxxxxxxxx